طراحی متریال: واحدها و اندازه‌گیری

طراحی متریال به‌تدریج در حال گسترش است و طراحان و شرکت‌ها در حال بازطراحی اپلیکیشن های خود بر پایه متدها و الگوی متریال هستند. گوگل سرمایه‌گذاری معنوی و زمانی بسیاری بر روی این زبان طراحی کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد طراحان نیز با تمایل به سمت این متد یکپارچه و حساب‌شده در حرکت‌اند…. Continue reading